کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

کادر آموزشی مدرسه

خانم افسانه منیری

آموزگار تخصصی کلاس اول

خانم مریم طباخان اصفهانی

آموزگار تخصصی کلاس اول