کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

اولین مدرسه با مدل آموزشی و پرورشی تربیت محور