کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

کادر اداری مدرسه

آقای سعید معتمدی

موسس و مدیر - کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

آقای محمدرضا بازرگان

معاون اجرایی - کارشناس باسابقه آموزش ابتدایی

خانم سیده مرضیه کاظمیان

راهبر و ناظر آموزش - کارشناس ارشد آموزش ابتدایی

خانم حوری زاهدیان

معاون آموزشی - کارشناس ارشد روانشناسی