کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

آقای محمدرضا بازرگان

معاون اجرایی – کارشناس و مدیر با سابقه در آموزش ابتدایی