کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

اهدای هدیه نوروزی به دانش آموزان

هوش عاطفی

یکی از بهترین مهارت های فردی توانایی درک هم نوعان است و در عالی ترین درجه این درک کردن و فهمیدن ، تشخیص نیاز ها و تربیت و پرورش نسل آینده و فرزندپروری صحیح است.

برای تمرین این سطح از هوش عاطفی درگیری مستقیم افراد از کودکی با موجودات زنده می تواند راهبردی موثر باشد تا با تمرین مراقبت صحیح از فرد شاهد بار آوری مثبت و کسب تجربه مسئولیت پذیری شود.

از بین موجودات زنده گلها می توانند لطیف ترین و بی ضرر ترین آنها باشند.

در همین راستا به بهانه نوروز و به عنوان عیدی سال نو ، همراه با گلهای بهاری طبیعت هرساله مدرسه رویش یک گلدان گل طبیعی ماندگار به فرزندان گل خودش هدیه داده است و امسال نیز این فرایند با همان اهداف عالی خود به زیباترین شکل ممکن اجرا شد.