کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

دانش آموز موفق

در اولین هفته آموزش رسمی سال نو (۱۴۰۳) نیز طرح هفتگی دانش آموز موفق با مشارکت همه دانش آموزان عزیز مدرسه اجرا شد.

یکی از فرآیندهای تشویقی مدرسه رویش دانش آموز موفق است که هر هفته طی یک پروژه ی جداگانه هفتگی و به دور از مقایسه دانش آموزان با یکدیگر دانش آموزان موفق معرفی شده و در چرخه سالانه طرح دانش آموز موفق قرار می گیرند.

در این طرح دانش اموزان تلاش می کنند هر هفته نسبت به هفته قبل رشد همه جانبه ای را در کارنامه عملکردی خود به ثبت برسانند……..