کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

اردوی تفریحی

یکی از مهمترین فاکتورهای موثر در رشد کودک همواره بازی و بالاخص بازی در گروه همسالان عناون شده است.

اردوهای تفریحی در خلال برنامه های آموزشی مدرسه می تواند فرصت مغتنمی باشد برای اینکه دانش آموزان در گروه دوستان و همسالان با بازی های متنوع در فضاهایی مراقبت شده به اهداف پیش بینی شده در بازی ها نایل گردند.

اردوی تفریحی ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ رویش با مصوبه شورای مدرسه و با اهداف زیر اجرا گردید:

  • گذران ساعتی خوش همراه با همسالان در قالب بازی برای ایجاد نشاطی کودکانه
  • تقویت دقت و تمرکز دانش آموزان با انتخاب بازی های متناسب
  • تقویت گروه دوستی بین دانش آموزان در جهت بازدهی بیشتر گروهای درسی
  • اجرای برنامه های مصوب شورای مدرسه و انجام تعهدات مجموعه

این اردو که سومین اردوی دانش آموزان در سال تحصیلی می باشد در مجموعه کوک شو خیابان حکیم نظامی و با مجوز آموزش و پرورش و رعایت تمام قوانین اردویی انجام پذیرفت. در این برنامه یک روزه تمام دانش آموزان دوره دوم مدرسه شرکت داشتند.