کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

 مدرسه ای تمام هوشمند و مبتنی بر فناوری های نوین آموزش الکترونیکی