کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

بازدیدها و بازرسی های کارشناسان

بازدید معاون آموزش ابتدایی سرکار خانم دکتر عظیمی فر و کارشناس مسئول آموزش ابتدایی سرکار خانم مددی – ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
بازدید معهاونت محترم آموزش ابتدایی از نمایشگاه دست آوردهای دانش آموزان
بررسی مستندات فعالیت های انجام شده در مدرسه
بازدید میدانی بازرس آموزش پرورش جناب آقای تقوی از مدرسه – آذرماه ۱۴۰۲