کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

کلاسهای تخصصی هنر

پایان خوش یک کار گروهی
طراحی بر روی سفال
نقاشی آبرنگ
دست ورزی کلاس اول با استفاده از سفال
ساخت کاردستی با بازیافت
ترکیب خمیر و نقاشی
سیاه قلم
کار روی بوم نقاشی
سفالگری در کلاس