کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

کارگاه رباتیک هفتگی

کلاس رباتیک با ابزار مقدماتی و پیشرفته