کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

فارغ التحصیلان رویش

گل پسر رویش آقا طاها دادخواهی

عزیز دل آقا طاها سجادیه
عزیزان رویش آقایان ارسالان احمدی و علیرضا بشیری زاده
دور همی فارغ التحصلان – باغ غدیر