کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

رویدادهای خانوادگی رویش

مراسم سمنوپزان در روز نیمه شعبان

اجرای سرود هماهگ مدرسه توسط دانش آموزان در مراسم پخت سمنو

۱۳ آبان ۱۴۰۱- کوه صفه