کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

جشن های درون مدرسه ای و اهدای هدایا

اهدای گل به دانش آموزان به مناسبت نوروز باستانی
اهدای پیک نوروزی

جشن یلدا

اهدای هدایای جشن یلدا

روز کودک

۱۳ آبان روز دانش آموز
اهدای هدایای روز دانش آموز