کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

اردوهای دانش آموزی

اردوهای دانش آموزان

میدان نقش جهان

بازدید از مدرسه نابینایان

سینما

باغ پرندگان

بازدید از خانه نجوم

آرامگاه و کتابخانه صائب تبریزی

آکواریوم ناژوان

باغ جوان

بازدید از موزه عصارخانه شاهی

پینت بال