کودکستان و دبستان غیردولتی پسرانه رویش

اردوهای دانش آموزی

موزه موسیقی

باغ خزندگان و پرندگان

کوک شو

کانون پرورش فکری کودکان

میدان نقش جهان

بازدید از مدرسه نابینایان

سینما

باغ پرندگان

بازدید از خانه نجوم

آرامگاه و کتابخانه صائب تبریزی

پینت بال

آکواریوم ناژوان

باغ جوان

بازدید از موزه عصارخانه شاهی