اهدا لوح سپاس دانش آموزان عزیز رویش در مسابقات فرهنگی هنری توسط مدیر آموزش وپرورش ناحیه ۲ اصفهان

شنبه ۲۸تیرماه 

توفیق ورود به دروازه های دنیای علم و هنر  یکی از موهبت هایی است از سوی خداوند علیم که بی شک آدمی در سایه تلاش و همت خویش از این موهبت بهره خواهد جست.

اهدا لوح سپاس دانش_آموزان رتبه های برتر پیش دبستانی و دبستان رویش در مسابقات فرهنگی هنری توسط مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اصفهان .

پیش_دبستانی_و_دبستان_رویش

گزارش تصویری