تحویل کارنامه ها و تقدیم هدایای دانش آموزان خوب رویش

شنبه 99/3/24

استقبال آموزگاران و کادر دبستان از حضور گرم و صمیمی اولیای گرامی و همیشه همراه ، تحویل کارنامه ها وتقدیم هدایای دانش آموزان خوب روبش

گزارش تصویری