شادی گلهای رویش در اولین برف زمستانی

سه شنبه 98/10/24

بارش اولین برف زمستانی در روزهای سرد دی ماه، که این رحمت الهی موجب شادی و خوشحالی دانش آموزان را نیز در پی داشته است.

گزارش تصویری