پایش سلامت دانش آموزان رویش

یکشنبه 98/11/6

پایش های سلامت دانش آموزان در مدرسه به منظورشناسایی عوارضی که مانع از کسب بهینه مهارت های علمی و عملی می شود،انجام می پذیرد. شنوایی خوب برای کسب زبان و پیرو آن برای یادگیری کودک ضروری می باشد.تشخیص زود هنگام مشکلات شنوایی،چشم انداز مطلوب تر برای درمان ،امکانات آموزشی و بهبود سلامت کلی کودک را فراهم می کند.

در این راستا طبق برنامه ی مدون واحد بهداشت رویش پایش سلامت شنوایی دانش آموزان عزیزانجام شد.

گزارش تصویری