میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع) گرامی باد

 

حق چو دید آن نور مطلق در حضور
آفرید از نور او صد بحر نور
آفرینش را جز او مقصود نیست
پاک دامن تر زاو موجود نیست
میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع) گرامی باد

13آبان 1399

گزارش تصویری