برگزاری ویژه برنامه دانش آموزان موفق هفته رویش

دانش آموزان موفق رویش موفقیت خود را به سردار سلیمانی عزیز،قهرمان ایران زمین و مایه ی فخر و مباهات ملت ایران هدیه کرده اند.با آرزوی موفقیت و سربلندی ایران عزیز.