آخرین جمعه سال است کجایی آقا....

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

آسمان غرق خیال است کجایی آقا؟

آخرین جمعه‌‌ سال است کجایی آقا؟

یک نفس عاشق اگر بود زمین می‌فهمید

عاشقی بی تو محال است کجایی آقا.....

گزارش تصویری